تمام اشتياق من به ناز و هم نياز تو

                        گلی شكفته می‌شود به نرمی نگاه تو

 

سياه چشم و مرمرين چو بشکنم خفای تو

                              چگونه وارهی زمن چو برکنم ردای تو    

           

                 ز بوسه‌های مخملين                     نگاه گرم ‌و آتشين

                 چه ساده بسته می‌شود                كتاب اعتكاف تو 

                  نمانده فرصتی دگر                        ميان بازوان تو

                  چو برف نو بهاری‌ام                       به آبشار دوش تو

                  چو سر نهم به سينه‌ات                 نشيب كوه ايمنت

                  ببين چه كودكانه‌ام                         ز لای لای قلب تو

                  به ناز خوانمت تو را                         فريب ناز را مخور

                 ببين نياز چشم من                         به نی نی نگاه تو

                 نگر كه عاشقانه‌ام                           چو نغمه‌ای به ساز تو

                تو ساز خود بزن ببين                        سماع به اختيار تو

/ 0 نظر / 18 بازدید